Бургаските езера

Бургас - градът на птиците и езерата

Бургас е уникално място за всеки любител на природата и птиците. Той е единственият град не само в България, но и в Европа, в рамките на който има природен резерват и толкова много птици.

Откъдето и да го погледнете, Бургас е заобиколен от вода – на изток е Черно море, а западно от морския бряг се намират три различни по своя характер езера – Бургаско, Атанасовско и Мандренско. Те образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България и са обявени за защитени територии и Натура 2000 зони. Отличават се със значителни природни ресурси и с изключително биологично разнообразие. В езерата са установени 340 от всички 430 вида птици, описани за страната, което ги прави привлекателно място за любителите на орнитологията. Бургаските езера са обявени за Рамсарски места*.

Над Бургас преминава един от основните миграционни пътища в Европа – Виа Понтика. Този маршрут следват много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, като някои традиционно спират да почиват, а други остават да зимуват и гнездят.

*Рамсарско място е влажна зона от международно значение, определена от Рамсарската конвенция – Конвенция за влажните зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици, сключена през 1971 г. в иранския град Рамсар.

 

АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

Атанасовското езеро се намира в северната част на Бургас. Пътят Бургас – Варна разделя езерото на две – северната част е с лиманен характер, а южната е лагуна. Общата площ на езерото е 1690 ха, дълго е близо 9 км, широко 4,3 км. Естествените крайбрежни местообитания са превърнати в солници през 1906 г. Водното огледало е разделено на басейни с различна големина с помощта на диги и валове. Средната му дълбочина е едва 30 см, а водите му са свръхсолени. Добивът на сол се извършва по традиционен начин, който е щадящ за околната среда и не се отразява отрицателно на обитателите на резервата.

Атанасовското езеро е най-богатото на птици място в България (333 вида) и е разположено по миграционния път Виа Понтика. По време на есенната миграция могат да се наблюдават стотици хиляди бели щъркели, пеликани и грабливи птици.

Цялото езеро е защитена територия (резерват на север и защитена местност на юг) и Натура 2000 зона.

 

ЕСТЕСТВЕНИ БАСЕЙНИ С ЛУГА И ЛЕЧЕБНА КАЛ

В южната част на Атанасовското езеро е разположен най-големият „СПА център“ на открито в страната. Лечебната кал е утаечен продукт на затвореното солено езеро, тя е чиста и хомогенна, с тъмносив до черен цвят и мирис на сероводород. Съдържа неорганични съставки като силикати, пясъци, гипс, железни и алуминиеви съединения, различни хидроокиси и соли. Този състав се е формирал с хилядолетия от гниенето на едноклетъчни организми, водорасли, риби, раци, миди. Един сантиметър лечебна кал се образува за около 10 години. 

Освен че благоприятства лечението на кожни и свързани с опорно-двигателния апарат заболявания, калта разкрасява и подмладява.

 

БУРГАСКО ЕЗЕРО (ВАЯ)

Бургаското езеро е плитък лиман и е отделено от морето чрез пясъчна коса. Образувало се е преди хиляди години, след ледниковия период, при покачване на морското равнище.

Вая е най-голямото естествено езеро в България. Дължината му е 9,6 км, ширината – от 2,5 до 5 км, а дълбочината достига до 1,3 м. Солеността на водата е между 4-11‰, а общата му площ е 28 кв. км. През 1997 г. 380 ха от западната част на езерото са обявени за защитена местност. Цялото езеро е Натура 2000 зона.

В района на езерото са установени 245 вида птици, 71 от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове над 100 са от европейско природозащитно значение, като 9 от тях са световно застрашени. Бургаското езеро е единственото място в България където се концентрира до 7% от Черноморската популация на тръноопашатата потапница. Езерото е едно от най-важните места в Европа за опазването на гнездящия тук малък воден бик.

Вая е от международно значение за зимуването на много водолюбиви птици като малкия корморан, пойния лебедголямата белочела гъскакафявоглавата потапница и качулатата потапница. Тук се наблюдават и световно застрашените къдроглав пеликан и червеногуша гъска.

 

МАНДРА

Мандра е най-южното от Бургаските езера, което след построяването на язовирна стена се превръща в най-голямото и дълбокото от влажните зони на града. Дължината му е 8 км, а максималната ширина - 1,3 км. Разположено е в добре оформена речна долина, ориентирана напречно на морския бряг. В езерото се вливат четири реки – Изворска, Факийска, Средецка и Русокастренска.

Езерото е било запазено в естествения си вид до 1934 г., когато са извършени корекции на някои от реките и са построени диги в западната му част за предотвратяване на пролетните наводнения. Втората основна промяна на езерото е през 1963 г., с построяването на язовирна стена в източната му част, което увеличава площта му близо 4 пъти. По този начин се прекъсва връзката на езерото с морето и то става изцяло сладководно.

Защитената Натура 2000 зона „Мандра-Пода“ се простира на малко повече от 61 000 дка.

Как да ни намерите

Бургас

Как да се свържете с нас

Подобни